Bli Microsoft Copilot ready!

Interessen for Copilot for Microsoft 365 er helt enorm. Er din bedrift klar for å ta ut potesialet i dette revolusjonerende verktøyet. Vi er klare, og vi har satt sammen en pakke som hjelper deg å komme videre og gjøre bedriften klar til å ta i bruk Copilot. Vi kaller det for «Copilot Ready».

Med «Copilot for Microsoft 365» kan du bruke alt av infor­masjon i dine systemer, til å lage innholdet du ønsker og ber om!

Du får tilgang til kunstig intel­ligens i de kjente Microsoft-appli­ka­sjonene som Word, Power­Point, Excel, Outlook og Teams. Dette betyr at du kan få hjelp til en rekke tidkre­vende oppgaver og aktivi­teter i arbeids­hver­dagen.

For godt til å være sant?

Nei, men du ta noen forhånds­regler. Organi­sa­sjonen må sikre at datagrunn­laget ikke inneholder sensitiv infor­masjon som ikke alle skal ha tilgang til. En typisk utfordring er at vi deler innhold med for mange, en annen er at vi ikke lagrer innhold på rett sted.

Copilot ready

 For å bli Copilot Ready, hjelper X Office deg med:

 • Kartlegging av systemkrav for Copilot
 • Avdekke sikker­hetsnivå på M365
 • Identi­fisere data lagrings­om­råder (Teams/SharePoint/OneDrive/e‑post m.m)
 • Delings­rap­porter (for eksempel hva slags innhold er delt med hvem)
 • Gjennomgang av kartlagt infor­masjon

Denne pakken, som inklu­derer kartlegging og gjennomgang av rapport, koster kr 7.500,- eks. mva.

*Avgrenset til 1 dags arbeid

Veien videre

Når din bedrift er klargjort for Copilot, kan vi selvsagt bistå dere med å få på plass sikker­heten dere trenger. På denne måten kan bedriften med trygghet benytte det mest spennende verktøyet vi har sett fra Microsoft.

 Noen av oppgavene X Office kan bistå med er:

 • Innfri systemkrav for Copilot
 • Etablere sikker­hets­me­ka­nismer på M365
 • Struk­turere dokument­om­råder og rettig­heter
 • Gjennomgang av dokument­de­linger og tilganger
 • Etablere kategorier for dokumenter (Sensi­tivity Labels)
 • Opplæring i bruk av Copilot

Utføres etter medgått tid/etter avtale

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.