callas

callas-programvaren finner enkle måter å håndtere komplekse PDF-utfordringer på.

Selskapet utvikler PDF-teknologi for publi­sering, trykk­pro­duksjon, dokument­ut­veksling og dokument­ar­ki­vering. callas-program­varen hjelper byråer, forlag og trykkerier med å møte deres utford­ringer, ved å tilby programvare for forhånds­kon­troll, korri­gering og gjenbruk av PDF-filer for trykk­pro­duksjon og elekt­ronisk publi­sering.

pdfTo­olbox Desktop

pdfTo­olbox Desktop er et manuelt PDF-forhånds­kon­troll- og korrek­sjons­program, tilgjen­gelig som en plug-in i Adobe Acrobat Pro eller som et fritt­stående program.

pdfTo­olbox Server

callas pdfTo­olbox Server automa­ti­serer og standar­di­serer prosessen med å levere og motta filer. Dens fordeler: automatisk preflighting av høy kvalitet og automatisk, pålitelig korri­gering av PDF-filer.

pdfaPilot Desktop

I mange miljøer er det regula­to­riske krav om at all kommu­ni­kasjon om spesi­fikke emner skal arkiveres i en viss tidspe­riode. pdfaPilot hjelper deg med å garantere at dokumentene dine kan arkiveres og vises lenge i fremtiden.

pdfaPilot Server

pdfaPilot Server hjelper deg med å garantere at dokumentene dine kan arkiveres og ses lenge i fremtiden, helauto­ma­tisert!

pdfChip

pdfChip er en kommando­linje­ap­pli­kasjon for å lage PDF av høy kvalitet fra HTML, som drar full nytte av CSS og JavaScript.

pdfGoHTML

pdfGoHTML er en gratis Acrobat-plugin som konver­terer merkede PDF-filer til HTML, og støtter PDF/UA. Den viser hvor kodestruk­turen til PDF-en trenger forbedring.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for et uforpliktende og godt tilbud.

Kontakt oss

Send oss en melding om det du lurer på.