Kurs

Det ligger stort potensiale i å utnytte programvaren du allerede har på en bedre måte. Kurs dine ansatte og så de kan jobbe smartere og mer effektivt med dagens oppgaver. Å gjøre ting enklere er både inspirerende og motiverende for den enkelte, og bidrar til å fjerne flaskehalser i arbeidsflyten! Vi tilbyr kurs i Microsofts og Adobes programmer.

Adobe InDesign innføring

Det aller meste av de trykk­sakene vi ser rundt oss idag er utviklet i Adobe InDesign, som er det standard­pro­grammet for produksjon av annonser, brosjyrer, magasiner, plakater, DM, rapporter og bøker. Uansett hva du skal bruke InDesign til passer dette kurset for deg både til print, trykk og digitale medier.

Les mer om kurset

Microsoft 365

Mange virksom­heter har i dag Microsoft 365 tilgjen­gelig, men benytter kun en liten del av funksjo­na­li­teten. Vi tilbyr ulike kurs hvor du lærer hvordan Office-appli­ka­sjonene fungerer, og hva de kan gjøre.

I kursene i Microsoft 365 lærer du/dere hvordan bedriften kan arbeide og samar­beide på nye måter med den verktøy­kassen dere allerede har tilgjen­gelig.

Microsoft Teams

Microsoft Teams er en kraftig plattform som gir deg verktøyene for bedre samhandling med kollegaer, kunder og leveran­dører. Teams kan være mye mer enn video­møter for din bedrift.

Kursene i Teams gir både grunn­leg­gende og mer avansert kunnskap om hvordan dere kan forenkle og forbedre samhand­lingen i bedriften. 

Sikkerhet

Sikkerhet og dataangrep kan virke vanskelig å forstå, og umulig å beskytte seg mot. Når alle i virksom­heten gjør det litt vanske­ligere for angri­perne å lykkes, reduseres sjansen for at dere blir utsatt for et angrep.

Vårt kurs på IT-sikkerhet gir deg forstå­elsen, kunnskapen og ferdig­hetene som trengs for at alle kan bli bedre på IT-sikkerhet.